Monday, February 2, 2009

Финансирање


Политичката партија за интеграција на Ромите-ПИР се финансира преку:

>>>Партиско членство;

>>>Донации од индивидуи;

>>>Донации од компании.