Tuesday, February 3, 2009

Ромите и Еѓипќаните во Албанија

Овој извештај нуди клучни видувања на социјалното невлкучување на Ромите и Еѓипќаните во Албанија-двете најзагрозени малцинства во Албанија.

Извештајот дава совети за дизајнирање на соодветни акции со кои ќе се олесни вклучувањето на Ромите и Еѓипќаните во албанското општество и содржи повратни информации од Ромите и Еѓипќаните за финансирањето на проектот и препораки.

Извештајот ги истражува социо-економските, културните, институционалните и историските случувања на Ромите и Еѓипќаните низ Албанија.