Tuesday, February 3, 2009

Ромите, малцинство во Европа

Книгата претставува мултидисциплинарна дискусија за минатото и сегашноста на Ромите. Книгата, Ромите, малцинство во Европа нуди историски, политички и социолошки перспективи.